Wybierz Kolor

REGULAMIN PŁYWALNI OŚRODKA „START”


Szanowni Klienci!


Na terenie pływalni obowiązują następujące przepisy:


Podany regulamin określa zasady realizacji usług na terenie Pływalni w Gdańsku przy ul. Wajdeloty 12, obiektu OŚRODKA „START” W. Jakobschy i Wspólnicy Sp. J.z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wajdeloty 12 (80-437 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000345903 REGON 220705121, NIP 9571009482§1. Zakup jednorazowego wejścia lub karnetu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu


§2. Zakupu karnetu można dokonać bezpośrednio w kasie recepcji basenu, za pomocą strony internetowej www.karnetybasenstart.pl. Zakupu jednorazowego wejścia można dokonać jedynie w kasie recepcji basenu bezpośrednio przed zajęciami.


§3. Rezerwacji karnetu na zajęcia nauki pływania/rekreacji/aqua aerobic itp. można dokonać drogą internetową poprzez wysłanie formularza rezerwacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.basenstart.pl lub bezpośrednio w recepcji. Rezerwacja jest ważna przez 2 dni i w ciągu tego okresu należy ją opłacić. Nie jest możliwa rezerwacja telefoniczna zajęć. Opłatę za zarezerwowany karnet należy wnieść nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.


§4. Rezerwacja karnetu na zajęcia nauki pływania/rekreacji/aqua aerobic itp. można dokonać także przez stronę internetową sklepu basenu www.karnetybasenstart.pl, poprzez zarejestrowanie w systemie i wyboru wybranej godziny i rodzaju zajęć. Rezerwacja ważna jest przez 2 dni i w ciągu tego okresu należy ją opłacić. Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na e-mail podany przy rejestracji.


§5. Rezerwacja zajęć przez klientów OK system i Benefit system można dokonać drogą internetową poprzez wysłanie maila na adres rezerwacje@basenstart.pl najpóźniej 1,5 godziny przed rozpoczęciem zajęć lub telefonicznie. Dla klientów Benefit system , OK system możliwe jest wejście nie częstsze niż raz dziennie na jedne wybrane zajęcia rekreacji lub aqua aerobic. Klienci Benefit System, OK system powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz przestrzegać zasad regulaminu Benefit System, Ok system.


§6. Rezerwacji jednorazowego wejścia na zajęcia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rezerwacje@basenstart.pl, lub telefonicznie najpóźniej 1,5 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Opłatę za zarezerwowane miejsce należy wnieść nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.


§7. Pływalnia jest czynna : Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-22:00 W sobotę w godzinach 7:15-22:00 W niedzielę w godzinach 7:15-20:10 Zakupu karnetu można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach:6:30-21:10 W sobotę w godzinach 7:15- 18:00 W niedzielę w godzinach 7:15-18:00 Nieckę basenu należy opuścić do godziny 21:50,a pływalnie do godziny 22:10. Godziny zakończenia zajęć w poszczególne dni według grafików udostępnionych na stronie basenu .


§8. Z pływalni mogą korzystać osoby: Uczące się pływać i doskonalące pływanie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia Potrafiące pływać pod nadzorem ratownika


§9. Karnet typu standard ważny jest na określony dzień i godzinę zajęć . Karnet typu flex, uprawnia do korzystania z basenu na zajęciach rekreacji jednak po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji na wybraną godzinę zajęć. Karnet typu OPEN uprawnia do korzystania z zajęć rekreacji raz dziennie przez okres jednego miesiąca, jednak po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji na wybraną godzinę zajęć.


§10. Jeden karnet uprawnia jedną osobę do korzystania w danym czasie z zajęć na basenie


§11. Basen START zastrzega sobie prawo do wynajmu części powierzchni basenowej innym podmiotom przy równoczesnym odbywaniu się innych zajęć wynikających z grafiku, zgodnie z paragrafem§ 24 pkt. c


§12. Zniżki na karnety lub jednorazowe wejścia przysługują: -studentom -osobom po 65 roku życia -osobom niepełnosprawnym. Zniżka wynosi 10% wartości jednorazowego wejścia lub ceny karnetu. Nie dotyczy jednak zajęć rekreacji w południe oraz o 21:10, pływania dla seniorów , oraz karnetów typu flex lub open.


§13. Zniżka przysługuję także rodzicom zapisującym powyżej 1 dziecka na semestralną naukę pływania. Zniżka przyznana jest wtedy na każde dziecko po 5% od wartości karnetu.


§14. Zniżka na karnety lub jednorazowe wejścia przysługują osobom wymienionym w§ 12 za okazaniem ważnej legitymacji w recepcji basenu


§15. Zwrotu lub zamiany karnetu zakupionego w kasie recepcji basenu można dokonać jedynie na podstawie paragonu fiskalnego . W przypadku zwrotu karnetu wartość zwrotu jest pomniejszona o 20% ceny niewykorzystanych zajęć.


§16. Na terenie basenu obowiązuję całkowity zakaz wprowadzania zwierząt oraz rowerów.


§17. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób , stwarzających niebezpieczeństwo zagrożenia dla otoczenia , nie będą wpuszczane na pływalnię .


§18. Osoby będące nosicielami chorób (bez oznak zewnętrznych ) nie mogą korzystać z usług obiektu


§19. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia , sprawności bądź samopoczuciu, a także kobiety w ciąży , powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością, stosowną do stanu zdrowia


§20. Basen „START” nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu. Klient oświadcza, że uczestnik kursu nie ma przeciwskazań do udziału w zajęciach nauki i doskonalenia pływania.


§21. Kluczyk do szafek w przebieralniach wydaje osoba w recepcji. Po zakończeniu zajęć osoba, która pobrała kluczyk, jest zobowiązana do jego zwrotu .Kara za zgubienie kluczyka elektronicznego wynosi 30,00 zł, za zgubienie kluczyka lub kłódki do szatni rodzinnej kara wynosi 50,00 zł.


§22. Podmioty , wynajmujące tory na basenie na zasadzie wykupionych godzin, udostępniają wejście na pływalnie swoim klientom, na podstawie zawartej umowy oraz zgodnie z regulaminem basenu i zasad sanitarnych. a)Grupy korzystające ze sprzętu pływackiego,(deski, koła ratunkowe, itp.) po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym miejscu, a prowadzący jest zobowiązany do dopilnowania tych czynności przez uczestników zajęć. b)Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 20 osób dorosłych lub 15 niepełnoletnich na jedną osobę prowadzącą zajęcia


§23. Na pływalni obowiązuje używanie czepków i strojów kąpielowych, a także klapek bez śliskiej podeszwy lub obuwia ochronnego zakładanego na buty.


§24. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności i pod nadzorem instruktorów pływalni lub ratowników w zależności od formy zajęć. a)Na sygnał oznaczający koniec zajęć, ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę basenu. b)Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach. c)Maksymalna Liczba osób na danych zajęciach wynosi odpowiednio: na dużym basenie 5 osób na tor, małym basenie (aqua aerobik ) 16 osób(nauka pływania) 15 osób i brodzik 10 osób.


§25. Osoby towarzyszące (rodzice, opiekunowie itp.) zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki bez śliskiej podeszwy lub obuwia ochronnego zakładanego na buty. Jednemu dziecku może towarzyszyć maksymalnie dwóch opiekunów.


§26. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach w niecce basenu, zobowiązana jest do umycia ciała pod natryskiem zarówno przed wejściem do basenu , jak i po wyjściu z niego.


§27. Osoba reprezentująca podmiot gospodarczy, prowadząca zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach. Dotyczy to również instruktorów i ratowników basenu.


§28. Wejście i wyjście na/ z pływalni prowadzi droga przez szatnię i natrysk. Inne przejścia są wyjściami ewakuacyjnymi.


§29. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnie


§30. Na pływalni obowiązuje zachowanie czystości, porządku, ciszy, spokoju oraz podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia. Na terenie pływalni min. Na korytarzach, w szatniach i pod natryskami za zachowanie uczestników grup są odpowiedzialni opiekunowie grup.


§31. Korzystającym z pływalni nie wolno stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywającym , a w szczególności a) Wchodzić do wody bez zezwolenia i braku instruktora/ratownika na basenie b)Biegać po chodnikach otaczających basen i po płycie basenu c)Palić papierosów, pić napojów alkoholowych, zażywać innych używek oraz jeść na terenie basenu d) Niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni lub zaśmiecać i brudzić teren pływalni e) Hałasować


§32. Za stan bezpieczeństwa osób przebywających w basenie, całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.


§33. Grupy lub osoby , mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swych uprawnień innym osobom.


§34. Uczestnicy zajęć są wpuszczani do szatni na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć . Czas przeznaczony na skorzystanie z natrysku i przebranie się po zakończeniu zajęć również wynosi 20 minut. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, dla których czas na przebranie się po wyjściu z wody jest wydłużony przez okres niezbędny do przebrania odzieży.


§35. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu, będą wypraszane z terenu pływalni .


§36. Za zniszczony sprzęt lub urządzenia pływalni odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy lub opiekunowie prawni. W przypadku grup zorganizowanych instytucja , z którą zawarta jest umowa.


§37. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni i instruktorzy prowadzący zajęcia , sprawują ogólny nadzór i kontrolę stosowania się do regulaminu w obrębie niecek. W pozostałych pomieszczeniach obiektu czynności te wykonują opiekunowie grup oraz pracujący w tym rejonie pracownicy basenu.


§38. Nieobecności na zajęciach na basenie, mogą być odrobione jedynie przez dzieci , uczęszczające na zajęcia nauki pływania . Brak obecności na zajęciach należy zgłaszać minimum 1 dzień przed zajęciami Należy wówczas skontaktować się z recepcją basenu telefonicznie lub wysyłając e-mail na adres nieobecności@basenstart.pl. Zajęcia można odrobić 6 razy w ciągu okresu od 02.09-19.06, w przypadku ciągłości nauki, jednak nie więcej niż 2 razy w ciągu 1 semestru.


§39. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni , kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty takie należy pozostawić u kierownika grupy lub w recepcji basenu (jako depozyt).


§40. Basen „START” zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie . Basen „START” zobowiązuję się do niezwłocznego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio go opublikował. Na stronie www.basenstart.pl oraz w formie pisemnej dostępnej w recepcji basenu.


§41. Z różnych przyczyn organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora lub ratownika.


Niniejsze punkty regulaminu zostały przyjęte i zatwierdzone do stosowania rozporządzenie właściciela obiektu Ośrodka „START” w dniu 15.08.2013 roku